top of page

Regulamin darowizn

I. Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna , ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań oraz pozostałych form płatności dostępnych na stronie Fundacji MIasto Chwały.

 2. ​Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna udostępniana jest przez:

Fundacja Miasto Chwały
ul. Romualda Traugutta 15/3
44-100 Gliwice
KRS: 0001086982
NIP: 631 271 98 62  REGON: 527772186

nr rachunku bankowego Fundacji w Nest Bank: 23 2530 0008 2007 1080 8794 0001

2. Dane kontaktowe Fundacji:

a. ) adres pocztowy:

Fundacja Miasto Chwały
Romualda Traugutta 15/3
44-100 Gliwice

b.) adres poczty elektronicznej:

miastochwaly@gmail.com

II. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Fundacja – podmiot określony w pkt. 2, czyli Fundacja Miasto Chwały,

 2. Darowizna – nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych przez Darczyńcę na rzecz Fundacji (umowa darowizny zgodnie z Kodeksem Cywilnym) za pośrednictwem dedykowanej strony obsługiwanej przez pośrednika w płatnościach internetowych spółkę PayPro Spółka Akcyjna

 3. Darczyńca/Ty – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu, podała niezbędne dane osobowe celem dokonania Darowizny,

 4. Usługa Płatności PayPro Spółka Akcyjna – umowa darowizny zawarta między Darczyńcą a Fundacją polegająca na przekazaniu Darowizny. Może dotyczyć darowizn jednorazowych, a także przekazywania darowizn cyklicznych np. 50 zł/miesięcznie (płatności cykliczne),

 5. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.II.

 6. Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

 1. Usługa świadczona przez Fundację drogą elektroniczną polega na przekazaniu dowolnej kwoty pieniężnej w formie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Fundacji za pośrednictwem PayPro Spółka Akcyjna.

 2. W chwili złożenia zgodnego oświadczenia woli przez Darczyńcę, dochodzi do zawarcia umowy darowizny, do czego potrzebne jest m. in. zaakceptowanie przez Darczyńcę Regulaminu oraz wypełnienie odpowiednich pól z danymi osobowymi.

 3. Usługa Płatności PayPro Spółka Akcyjna skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Darczyńca zawierając umowę oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

 4. Fundacja oświadcza, że nie będzie przyjmowała środków pieniężnych mających znamię pochodzących z przestępstwa.

 5. Darczyńca korzystając z Usług PayPro Spółka Akcyjna zapewnia, że przekazywane środki są wolne od wad prawnych, w tym pochodzą z legalnych źródeł.

 6. Korzystając z uzgodnionej metody komunikacji, Fundacja powiadomi Darczyńcę co najmniej 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej, jeśli od ostatniej płatności upłynęło więcej niż 6 miesięcy, wygasł okres próbny, oferta wstępna lub promocja na usługę płatności cyklicznych, zmianie uległy zasady lub warunki wykonywania płatności cyklicznych i nie ograniczają się do zmiany terminów oraz wysokości pobieranych opłat.

 7. Fundacja informuje Darczyńcę o otrzymanej kwocie.

III. Wymagania techniczne Usługi Płatności.

 1. Do korzystania z Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:

  1. komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone,

  2. aktualna przeglądarka stron internetowych np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz klienta poczty elektronicznej,

  4. podanie prawidłowych danych (wolnych od błędu i literówek) w trakcie realizacji Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna, w tym przejście pozytywnie weryfikacji
   (o której mowa w pkt. 6.d.),

  5. posiadanie środków na koncie oraz umożliwienie przez bank lub wystawcę karty dokonywanie płatności przez Internet, w tym zgodnie z określonymi limitami transakcji.

 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera lub telefonu Darczyńcy.

 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za odrębnych usługobiorców: PayPro Spółka Akcyjna i spółki z nim powiązane, oraz bank lub wystawcę karty Darczyńcy.

 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne przez podmioty wskazane w pkt. 2.

 5. Fundacja zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wszelkich danych związanych z procesowaniem transakcji płatności cyklicznych, w tym w szczególności dotyczących Tokenu, tak aby nie zostały wykorzystane przez osoby nieupoważnione, niezgodnie z ich przeznaczeniem,

IV. Odwołanie umowy

 1. Darowiznę można odwołać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, m. in.:

  1. w przypadku odwołania niewykonanej darowizny – w każdej chwili, a przelanie środków może stanowić formę jej konwalidacji,

  2. w przypadku odwołania wykonanej darowizny – w przypadku, gdy Fundacja dopuściła się względem Darczyńcy rażącej niewdzięczności (przy czym istnieje ograniczenie roku od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego).

  3. z inicjatywy Fundacji, jeżeli tak nakazują przepisy prawa, np. w przypadku podejrzenia, że środki pochodzą z nielegalnych źródeł, zgodnie z odpowiednimi regulacjami, w tym unijnymi.

 

V. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  1. serwis@przelewy24.pl - jeśli dotyczy Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna.

  2. miastochwaly@gmail.com - jeśli dotyczy płatności zwykłym przelewem na numer konta Fundacji.

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas wykonywania umowy darowizny. Darczyńca może również wskazać inny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli chce otrzymać odpowiedź na inny adres e-mail, niż podany podczas zapisania się na Usługę,

  3. wskazaną kwotę do przelewu i numer konta bankowego,

  4. inne informacje mogące pomóc w rozwiązaniu pozytywnie reklamacji.

 3. Reklamację prosimy składać za pośrednictwem podanego adresu e-mail, co przyśpieszy jej realizację. Weryfikacja Państwa osoby może spowodować wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji.

 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Darczyńca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Darczyńca nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Fundacja Szczęśliwej Drogi zwróci się do Darczyńcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Należy uwzględnić, że Fundacja przy rozpatrywaniu Reklamacji może nie być właściwym do tego podmiotem. W wybranych przypadkach należy zwrócić się do PayPro Spółka Akcyjna, czyli spółki realizującą płatność zgodnie z ich regulaminem (zob. pkt II Regulaminu) lub do swojego banku lub wydawcy karty płatniczej.

 6. Fundacja na bieżąco będzie informowała PayPro Spółka Akcyjna o każdym nieuznaniu reklamacji Darczyńcy dotyczącej płatności cyklicznej oraz o powodach braku uznania roszczeń Darczyńcy.

VI. Tryb zmiany Regulaminu.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Darczyńcę przez umieszczenie na stronie internetowej www.miastochwaly.pl stosownej informacji.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.miastochwaly.pl na dole strony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Darczyńca.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Miasto Chwały z siedzibą w Gliwicach, ul.  Romualda Traugutta 15/3, KRS: 0001086982 NIP: 631 271 98 62, REGON: 527772186, z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: miastochwaly@gmail.com.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna,

  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy darowizny,

  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami.

 3. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna (w tym umowy darowizny) do czasu odwołania darowizny, a w innym zakresie, zgodnie z przepisami prawa (np. w kwestii podatkowych do 6 lat).

 4. Podane dane osobowe są wymagane celem wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa. Bez ich podania nie byłoby możliwe wykonanie przelewu bądź zawarcia umowy darowizny.

 5. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Wszelkie prawa Darczyńca można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Fundacji: miastochwaly@gmail.com

 7. Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna

VIII. Regulacje PayPro Spółka Akcyjna.

 1. Należy mieć na uwadze, że jednym z odbiorców Twoich danych osobowych jest PayPro Spółka Akcyjna, co ma związek z dokonaniem darowizny, gdyż nie jest możliwe wykonanie umowy darowizny w inny sposób niż za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – PayPro Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez PayPro Spółka Akcyjna, przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna,  ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP 7792369887, REGON 301345068 . Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Darczyńcy lub wydawcy karty płatniczej.

 3. Przy realizacji Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna. (czyli wykonaniu umowy darowizny) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro Spółka Akcyjna, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: Regulamin - Przelewy24

 4. Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności PayPro Spółka Akcyjna. będzie dostępny w trakcie realizowania płatności.

 5. Za wykonanie przelewu za pośrednictwem PayPro Spółka Akcyjna Fundacja nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.

 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro Spółka Akcyjna.

 7. W uzgodniony sposób Fundacja przekazuje Darczyńcy informację zawierającą wybrany rodzaj Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna , która pozwoli jednoznacznie zidentyfikować Darowiznę.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.03.2024 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące Usługi Płatności PayPro Spółka Akcyjna.

bottom of page